Nederlands Engels

Diensten - Tarieven, voorwaarden en privacyverklaring

Elke tekst is uniek en heeft dus een andere benadering nodig.
Krik Translations levert geen standaardwerk en heeft dus ook geen standaardtarieven. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact opnemen met Krik Translations.

Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Zelfstandige Vertalers van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.
 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een dienst afneemt van Krik Translations of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:       Karin Krikkink
Onderneming:     Krik Translations
Bezoekadres:      Albertstraat 4
                               9724 JZ Groningen
                               Nederland
E-mail:                 mail@kriktranslations.nl
Telefoon:              +31 (0) 50 3118194
KvK-nummer:      11564580000

Krik Translations is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Krik Translations is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Krik Translations is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Krik Translations, waaronder www.kriktranslations.nl. 

Krik Translations verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Krik Translations opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Krik Translations. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Krik Translations om de overeenkomst uit te voeren.

Krik Translations gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Krik Translations altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Krik Translations worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1)      voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en ordernummer;

2)      voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;

3)      voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;

4)      voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan mail@kriktranslations.nl. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1)      in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

2)      in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

3)      in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na  het versturen van de vrijblijvende offerte;

4)      in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot              tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Krik Translations gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Krik Translations, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Het staat Krik Translations vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Krik Translations ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Krik Translations. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Krik Translations. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Krik Translations.